Our Team

Ashish Dobhal
Ashish Dobhal

Director- India Region

Tushar Trivedi
Tushar Trivedi

Business Head

Vivek Singh
Vivek Singh

HR Business Partner

Pratik Gaikwad
Pratik Gaikwad

Lead Strategy

Ravi kishore Adiraju
Ravi kishore Adiraju

Agronomy Head

Kamal Choudhary
Kamal Choudhary

Lead HR

Vinod Ulchi
Vinod Ulchi

Field Marketing & Growth Manager

Mayuri Joshi
Mayuri Joshi

Finance Business Partner

Sonal Singh
Sonal Singh

Business Analyst - Digital Intervention

Kanhaiya Kondekar
Kanhaiya Kondekar

Regional Head- West

Dinesh Sharma
Dinesh Sharma

Regional Head -North

Chetan Kumar
Chetan Kumar

Regional Head-South

Amarjyot Singh
Amarjyot Singh

Regional Manager North-Franchise Acquisition

Ashish Upadhyay
Ashish Upadhyay

Regional Head- East